Technická olympiáda

logo_to Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

Kontakty:TO1TOm
Predseda Krajskej komisie TO:

Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk

TOmKontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk

11. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2020/21)

Krajské kolo
Termín uskutočnenia krajského kola je 4. 2. 2021.
Forma súťaže: pravdepodobne online úlohy – test.


noveOkresné kolá
Dňa 26.11. 2020 prebehlo okresné kolo Technickej olympiády.
V ďalšom kroku IUVENTA rozdistribuuje výsledky z testov cez jednotlivé okresné úrady v sídle kraja spolu so správnymi riešeniami úloh a pokynom k ich hodnoteniu. Okresné komisie TO zostavia výsledkové listiny. Výsledky zverejnia CVČ v mieste okresu najneskôr do 11. 1. 2021

Školské kolá
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 30. 9. 2020. Školské kolá sa uskutočnili dňa 8. 10. 2020. Dňa 19. 11. 2020 o 16:00 sa uskutočnlo skúšobné testovanie všetkých žiakov v kategórii A a B.

10. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/20)
KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo na ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica dňa 5. februára 2020. Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 10-tich okresov Banskobystrického kraja. V kategórii A bolo až 7 úspešných dvojíc, v kategórii B 4-ia úspešní jednotlivci. Úroveň prác v praktickej časti súťaže bola veľmi dobrá, teoretická časť obsahovala dve otázky, ktoré robili väčšine súťažiacim problémy, odhliadnuc od nich bol  test súťažiacimi zvládnutý dobre. Úspešní riešitelia v každej kategórii obdržali diplom a prvé tri miesta v každej kategórii boli ocenené aj hodnotnými vecnými cenami. Ďakujeme pracovníkom ZŠ J. G. Tajovského ktorí sa najviac podieľali na organizácii a zabezpečení súťaže, žiakom – účastníkom súťaže za ich kvalitné výkony a pripravujúcim učiteľom za ich úsilie a odbornú prípravu.
Výsledková listina Krajského kola 10. ročníka Technickej olympiády

9. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2018/19)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela – katedra techniky a technológií. Zúčastnili sa ho všetci pozvaní súťažiaci z 11 – tich okresov Banskobystrického kraja. V praktickej časti zvládli súťažiaci náročné úlohy.
Celkom 33 súťažiacich v dvoch kategóriách súťažilo v tejto súťaži.
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády

OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 29. 11. 2018.
Uskutočnili sa v 11-tich okresoch. V kategórii A žiacka dvojica mala za úlohu zhotoviť drevený klepkáč a v kategórii B žiaci zhotovovali vešiak na kľúče v podobe domčeka. Úlohy zvládla väčšina žiakov. Uverejňujeme niekoľko obrázkov z okresnej súťaže v Detve.


A R C H Í V :

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIA B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B

3. ROČNÍK (2012/13)