Olympiáda ľudských práv

logo olpOlympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Podrobné informácie o OĽP a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Olympiáda ľudských práv na stránkach Iuventy

Termínovník - dátumy jednotlivých kôl


Predsedníčka krajskej komisie OĽP:
PhDr. Karin Straková
Evanjelické gymnázium
974 01 Banská Bystrica
strakovakarin@hotmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk

23. ročník (šk. rok 2020/2021)

Tézy k 23. ročníku OĽP

Prihláška do KK OĽP – stiahnuť

Súhlas so spracovaním  osobných  údajov – príloha k prihláške

Propozicie_23. ročníka OĽP

Usmernenie k OĽP školské kolá

Usmernenie k OĽP krajské kolá

22. ročník (šk. rok 2019/2020)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK OLP 2020

Tézy  OĽP 2020

Prihláška KK OĽP

Aktualizovaná  pozvánka_VP – BBkraj_8. október 2019

Pozvánka na vzdelávacie podujatie

Návratka – k vzdelávaniu OĽP

Organizačný poriadok OĽP k 010118

Propozície predbežné_termíny

21. ročník (šk. rok 2018/2019)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK OĽP

20. ročník (šk. rok 2017/2018)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK OĽP 2018

KOMPETENCIE PRE DEMOKRATICKÚ KULTÚRU RADY EURÓPY

OĽP2017/18 VZDELÁVACIE ZDROJE

Archív:
19. ročník (šk. rok 2016/2017)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vzdelávací materiál – nový:

Príručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzaní NÁSILNÉMU EXTRÉMIZMU. UNESCO 2016

Dostupné z http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2016/extremizmus/prirucka_pre_ucitelky_a_ucitelov_o_predchadzani_nasilnemu_extremizmu_material_unesco__7.12.pdf

Život s kontroverznými otázkami : Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k demokratickému občianstvu a ľudských práv (EDC/HRE) : Vzdelávací balíček pre učiteľov a učiteľky. Rada Európy.

Dostupné z http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2016/extremizmus/vyucba_kontroverznych_tem__-material_rady_europy_7.12.pdf

18. ročník (šk.rok 2015/16)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

17. ročník (šk. rok 2014/15)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

16. ročník (šk. rok 2013/2014)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

15. ročník (šk. rok 2012/13)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vzdelávacie materiály:

*Dve nové publikácie vhodné pre prípravu na OĽP nájdete tu:

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie

1) Horná, Dagmar – Petőcz, Kálmán (eds) (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie: prvé, počet strán: 405, ISBN 978-80-8118-141-2

2) Horná, Dagmar (aut. a zost.) (2015) Kronika Olympiády ľudských práv: XVI. ročník. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015, ISBN 978-80-8118-140-5
[3. 11. 2015]

*Na linku: http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5847

nájdete publikácie využiteľné pre Olympiádu ľudských práv, ale aj iné príbuzné výučby, témy, kurzy, úrovne:
Slovník ľudských práv
Vybrané texty k ľudským právam.

Postupne sa prístup k publikáciám rozšíri o webové sídla:

OLYMP, o.z., www.olp.sk
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, časť Olympiády; OĽP,
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 
http://www.fes.sk/
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku; adresa sídla bude oznámená.