Matematická olympiáda v Banskobystrickom kraji


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním. (V prípade kategórie A môže byť tento interval kratší, kvôli konaniu na začiatku roka, po sviatkoch).
Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným, školským a domácim kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.
* Všeobecné a motivačné informácie o Matematickej olympiáde nájdete tu.

70. ročník Matematickej olympiády (2020/21)

Aktuálne informácie k Matematickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
* Podrobné inštrukcie k realizácii krajského kola Matematickej olympiády kat. A, boli odoslané na kontaktné e-mailové adresy riešiteľov/riešiteliek. Žiadame všetkých, aby nám prijatie správy obratom potvrdili na adresu, z ktorej správu dostali.
(8. 1. 2021)
* Základné informácie k realizácii krajského kola Matematickej olympiády kat. A, ktoré sa koná dištančne 12. januára 2021 o 8:30, boli odoslané na školy postupujúcich a odkomunikované s nimi.
(5. 1. 2021)
* V súvislosti s krajským kolom MO A (ktoré sa koná 12. jnuára 2021) Krajská komisia MO predpokladá jeho realizáciu podľa scenára č. 1 (“Prípad 1”) alebo (menej pravdepodobne) podľa scenára č. 2 (“Prípad 2”) z usmernenia uvedeného v ďalšom bode. Ďalšie informácie budú poslané e-mailom na školy postupujúcich, cca 5. januára 2021.
(18. 12. 2020)
* Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie ku krajským kolám MO. 
(18. 12. 2020)
* Na stredné školy sme zaslali zadania a informácie ku školskému kolu MO, kategórie A. Ak ste zadania nedostali, môžete si ich vyžiadať od Ing. Strnáda (kontakt nižšie). Zadania je možné poskytnúť len riaditeľom/riaditeľkám stredných škôl.
(27. 11. 2020)
Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie k okresným kolám MO, súvisiace s dištančnou výučbou.
(27. 11. 2020)
Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie k domácim a školským kolám MO, súvisiace s dištančnou výučbou.
(12. 11. 2020)
* Na stránkach Iuventy bola publikovaná dôležitá oficiálna informácia o organizácii predmetových olympiád v školskom roku 2020/2021.
(27. 10. 2020)
* Úlohy a pokyny k domácemu kolu všetkých kategórií MO nájdete na stránkach Iuventy.

Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie MO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
evoravcova@gmail.com


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO:
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.Archív výsledkov krajských kôl MO v Banskobystrickom kraji:

69. ročník (2019/20)
Výsledková listina kategórie A
Krajské kolá kategórií B, C a Z9 sa v tomto ročníku nekonali, z dôvodu šírenia COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

65. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

64. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

63. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9