Olympiáda v nemeckom jazyku

28. ročník, ONJ, 2017/2018 –

*Zverejňujeme organizátorov okresných kôl Olympiády v nemeckom jazyku pre stredné školy v školskom roku 2017/2018…pozri

Organizátormi OK ONJ pre stredné školy v kategórii 2A, 2B a 2D,  sú z poverenia Okresného úradu v Banskej Bystrici v tomto školskom roku príslušné okresné centrá voľného času.

Prosíme stredné školy, aby prihlášky žiakov do okresného kola, výsledkovú listinu a vyhodnotenie školského kola zaslali organizátorovi OK vo svojom okrese s dodržaním termínu podľa Metodicko – organizačných pokynov ONJ, 2017/2018.

Okresné kolo pre kategórie 2A, 2B a 2D sa uskutoční 18. januára 2018 a pozvánku naň zašle SŠ organizátor okresného kola vo danom okrese.
V prípade otázok kontaktujte príslušné centrum voľného času vo vašom okrese.

 Prihlášku do krajského kola – kategória 2C zašlite na adresu: CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica do 1. decembra 2017.

Potrebné tlačivá nájdete na: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/ONJ/Tlaciva.alej

Stránka IUVENTA – olympiády: www.olympiady.sk

[13. 11. 2017]
IUVENTA zverejnila Metodicko – organizačné pokyny ONJ, 2017/2018 …stiahni

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl.-Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

_______________________________________________________________________________________________

27. ročník, ONJ, 2016/2017

* Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov ZŠ a SŠ. Do celoštátneho kola postúpili víťazi v jednotlivých kategóriách.
Výsledková listina kategória 1A KK ONJ 1A
Výsledková listina kategória 1B KK ONJ 1B
Výsledková listina kategória 1C KK ONJ 1C
Výsledková listina kategória 2A KK ONJ 2A
Výsledková listina kategória 2B KK ONJ 2B
Výsledková listina kategória 2C KK ONJ 2C
Výsledková listina kategória 2D KK ONJ 2D
Poznámka: Súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali min. 50%, teda min. 25 bodov absolvovali aj ústnu časť. viď. Metodické pokyny ONJ, 2016/2017.
[17. 2. 2017]
*Dňa 19. 1. 2017 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazi OK ONJ  – 1. a 2. miesto, zašlú svoje prihlášky na krajské kolo  najneskôr do 30. januára 2017 na adresu CVČ – JUNIOR klasickou poštou. Na základe prihlášky budeme posielať pozvánku, krajské kolo ONJ sa uskutoční 16. februára 2017 v Banskej Bystrici.
[19. 1. 2017]
* Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku (OK ONJ)  pre základné a stredné školy sa uskutoční v spoločnom termíne 19. januára 2017. OK ONJ organizujú organizátori – CVČ a poverené SŠ v okresoch. Okresné kolo sa uskutoční pre kategórie 1A, 1B – základné školy a 2A, 2B, 2D – stredné školy, postupujú prví dvaja víťazi školského kola.
Kategórie 1c a 2C postupujú na krajské kolo priamo zo školského kola – víťaz.
[13. 1. 2017]
* Zverejňujeme informácie pre základné školy, k zasielaniu prihlášok víťazov školských kôl ONJ na okresné kolá ONJ, 2016/2017…Informácie pre ZŠ
[21. 11. 2016]
* Zverejňujeme informácie pre stredné školy, k zasielaniu prihlášok víťazov školských kôl ONJ na okresné kolá ONJ, 2016/2017…Informácie pre SŠ
[21. 11. 2016]
* Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl Olympiád v nemeckom a v anglickom jazyku, šk. rok 2016/2017 pre základné  školyZoznam
Prihlášky na okresné kolá ONJ a OAJ, Výsledkové listiny a Vyhodnotenia školských kôl zasielajte podľa Metodických pokynov ONJ a Metodických pokynov OAJ 2016/2017, viac v našich sekciách alebo www.olympiady.sk
[21. 11. 2016]
* Zverejňujeme zoznam organizátorov okresných kôl Olympiád v nemeckom a v anglickom jazyku, šk. rok 2016/2017 pre stredné školyZoznam
Prihlášky na okresné kolá ONJ, Výsledkové listiny a Vyhodnotenia školských kôl zasielajte podľa Metodických pokynov ONJ , viac v našich sekciách alebo www.olympiady.sk
[21. 11. 2016]
* IUVENTA zverejnila Metodické pokyny ONJ pre školský rok 2016/2017. Upozorňujeme na zmeny postupu do okresného (OK) a krajského kola (KK), absolvovanie ústnej časti na OK a KK a iné…stiahni
Organizátorov okresných kôl ONJ  pre ZŠ a SŠ zverejníme na našej stránke neskôr.
[2. 11. 2016]
ONJ na stránkach Iuventy
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

biely štvorček

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
p.Claudia Faško, Dipl. Lehrer.
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk