Zrealizované podujatia


V tejto sekcii nájdete informácie o niektorých nami zrealizovaných podujatiach a aktivitách. Oznamy o chystaných a ponúkaných podujatiach nájdete v sekcii NOVINKY alebo v príslušných sekciách podľa témy.

ARCHÍV ZREALIZOVANÝCH PODUJATÍ:

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí“

V školskom roku 2017/2018 organizuje CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica už štvrtý ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí“. Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch.  Celý projekt pozostáva z troch častí:                                                                          Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiacoch november –  december 2017, boli prednášky na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ, Okružná 19,  v Banskej Bystrici. Žiaci šiestich stredoškolských  internátov sa z prednášok dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre internát prvých 7 bodov.

Výsledky po prvom kole sú nasledovné:                                 

DaF-1.kolo,2017

Druhú časť projektu bude realizovať CVČ – JUNIOR v mesiaci apríl 2018 a bude zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, ako pri prvej časti, teda po prednáške 5-členné súťažné družstvo vypracuje test z danej problematiky pozostávajúci zo 7 otázok, teda pre svoj internát bude možné získať ďalších 7 bodov.
Po absolvovaní 1. a 2. kola žiaci internátu vypracujú plagát (formát A3, príp. A4) s problematikou témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, alebo ,,Kulty a sekty“.
Projekt pokračuje treťou časťou – Zábavno-pohybovými  a vedomostnými aktivitami. Realizáciu plánujeme na mesiac máj 2018. Za jednotlivé internáty bude súťažiť 5 – členné družstvo, ktorého úlohou bude absolvovať stanovištia, na ktorých súťažiaci prejavia svoje zábavno-pohybové zdatnosti a svoje vedomosti z problematiky závislostí. V tejto časti bude môcť družstvo získať ďalšie cenné body.  Na tento deň každé súťažné družstvo prinesie svoj plagát, tieto budú vyhodnotené a internát získa ďalšie cenné body. Ak úlohu družstvo nesplní, nezískava žiadny bod.
Po absolvovaní súťaží bude vyhodnotené poradie jednotlivých družstiev. Víťazné družstvo získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt v Aquaparku Turčianske Teplice v mesiaci jún 2018. V tomto projekte však vyhráva každý, nakoľko okrem toho, že si všetci súťažiaci odnesú malé pozornosti, získajú nové vedomosti z oblasti prevencie závislostí, čo je aj cieľom nášho projektu.

Výsledky jednotlivých súťažných kôl, ako aj celkové hodnotenie projektu bude priebežne uverejňované na webovej stránke www.cvcjunior.sk.

PhDr. Ľuba Danková
[18. 12. 2017]
Dňa 5. 12. 2017 sme zorganizovali súťaž v zimnom aranžovaní… viac
[05. 12. 2017]

Rada študentov v CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sa stretli zástupcovia banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v roku 2017. Atmosféra tohto stretnutia sa niesla v duchu blížiaceho sa Mikuláša a vianočných sviatkov. Na poslednom stretnutí v roku 2017 sme bilancovali, čo nám tento rok priniesol, čo sa nám podarilo a naopak, nepodarilo splniť a v čom môžeme pokračovať a predsavziať si do roku nastávajúceho. Okrem toho, že zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky na nové podujatia, dozvedeli sa aj množstvo nových informácií, ako  i ponúk na aktivity,  ktoré žiaci pripravujú ešte v tomto roku. Ako hosťa stretnutia sme privítali Ing. Denisu Voskárovú z n.o. SAIA, ktorá svojou prezentáciou podala informácie o študijných možnostiach v zahraničí, upozornila na dôležité webové stránky, ktoré môžu záujemcovia navštíviť a dozvedieť sa dôležité informácie a návody k štúdiám i štipendiám. Príjemnou atmosférou sa niesla vôňa sladkých mandarínok a diskusiu dopĺňal zvuk lúskania burských orieškov. V pozadí nám svietil vianočný stromček, pod ktorým každému účastníkovi stretnutia Mikuláš pripravil sladký balíček ako poďakovanie za účasť na pravidelných stretnutiach a odovzdávanie informácií od zástupcov škôl k ostatným spolužiakom. S prianím príjemne prežitých vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2018 sme stretnutie Rady študentov ukončili. Naša vďaka patrí nielen zástupcom škôl, ale aj pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v roku 2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7. 12. 2017                                                                                                                                        Ľuba Danková

Európsky týždeň miestnej demokracie  v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD)  Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie „Zoči – voči“, kde sa zástupcovia stredných škôl v Banskej Bystrici stretli s poslancom MsZ PhDr. Marcelom Pecníkom.      Po krátkej prezentácii ETMD sa prítomní dozvedeli jednak význam tohto pojmu, jednak význam aktivít a podujatí realizovaných v rámci tohto týždňa. Cieľom stretnutia bola zaangažovanosť mladých ľudí na uvedomovaní si ich demokratickej účasti na miestnej úrovni, zvýšenie ich povedomia o práci miestnych orgánov, ako aj informovanosť o možnostiach účasti mladých ľudí na rozhodovacích procesoch na miestnej úrovni. Účastníci podujatia mali možnosť pýtať sa na to, čo ich zaujíma v súvislosti s kompetenciami Mesta Banská Bystrica, ale i klásť otázky na pána poslanca. Otázky sa týkali oblasti kultúry a pamiatok mesta, opráv budov, ciest, budovania parkovísk, výstavby bytov, výstavby nákupných centier i toho, čo trápi mladých ľudí vo svojom okolí. Pán poslanec na záver vyzval mladých ľudí, ktorí už môžu voliť, aby využili toto svoje právo a svojou účasťou na nastávajúcich voľbách rozhodovali o svojej ďalšej budúcnosti. Touto cestou sa chceme poďakovať poslancovi MsZ PhDr. Marcelovi Pecníkovi, že prijal pozvanie zavítať medzi mladých ľudí a za jeho odpovede na položené otázky. Pedagógom ďakujeme za ústretovosť  a mladým ľuďom za ich záujem a účasť na podujatí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spracovala: PhDr. Ľuba Danková

 

Prímestský tábor ŠIKULKOVIA  10. 7. – 14. 7. 2017

Tábor ŠIKULKOVIA skončil, ale na zážitky a nové kamarátstva budeme ešte dlho spomínať. Deti boli disciplinované, iniciatívne a veľmi nás obohatili svojimi nápadmi, súdržnosťou a šikovnosťou. Veď aj názov ŠIKULKOVIA navrhli deti, ktoré s nami chodia do tábora už pár rokov. I logo tábora vybrali naši Šikulkovia.

Hneď v prvý deň sme sa navzájom zoznámili formou hier a súťaží. Navštívili sme ŠVK – LHM, Lazovná 9, BB – expozíciu Múzeum domov múz – Som ilustrátor – kde sme sa venovali tvorivým aktivitám zameraným na kreslenie známych názvov literárnych diel Kláry Jarunkovej – Brat mlčanlivého vlka, Jediná, O psovi, ktorý mal chlapca. Deti si vypočuli krátke ukážky z kníh i vysvetlenie dôležitosti ilustrácií v knihách. Z prečítaných ukážok potom tvorili námety a karikatúry. Na základe prečítaného textu a otázok vyplnili zaujímavú tajničku. Po návrate do CVČ – JUNIOR už na každého účastníka nášho tábora čakalo tričko, na ktorom si deti mohli vyskúšať svoju kreativitu a nápaditosť pri jeho namaľovaní.

Na druhý deň tábora sa všetci tešili. Kúpanie sa v Aquaparku Turčianske Teplice bolo to pravé orechové. Tri hodiny šantenia v príjemne teplej vode a radosť z tobogánov nenechalo veru ani jednu tváričku bez úsmevu a radosti. Po výbornom obede, ktorý nám pripravili v reštaurácii PANDA, nasledovala súťaž v zostrojení si vlastného papierového lietadla, ktoré doletí najďalej. Deti tu ukázali, ako si vedia navzájom pomôcť, keď tým, ktorým to nešlo, ochotne pomohli tí zručnejší. A čakalo nás ďalšie dobrodružstvo – cesta vlakom cez tunely, ktorých zhodne všetci narátali dvadsať dva.

Tretí deň tábora sme si vyšli na turistiku do obce Králiky. Cestou sme spoznávali liečivé bylinky a ich blahodárne účinky na naše zdravie. No najviac sa deti tešili na jazdy na koníkoch.  O tom, že majú vzťah k týmto nádherným zvieratám nás presvedčili ich očká, ktoré im žiarili šťastím, keď sa niesli v sedle na koníku.

A hurá, už je tu štvrtok, čo znamená opäť kúpanie. Tentokrát sme sa vybrali do Holidayparku Kováčová. Vo vode si to deti naozaj užívali. Samozrejme vyskúšali si aj morské vlny a nechýbala ani jazda tobogánom.

Ani sme sa nenazdali a prišiel posledný deň tábora. Deťom sme urobili veľkú radosť, kde sme si v Mestskom parku zahrali obľúbenú hru MOČIAR. Ešte dopoludnia sme navštívili Bábkarský salón v ŠVK – LHM, kde sa deti zoznámili s rôznymi typmi bábok a taktiež si vyskúšali ich vodenie. Keď ich vedeli ovládať, zahrali si vlastné rozprávky s bábkami, ktoré si pre svoje príbehy vybrali.  Z tejto aktivity mali veľkú radosť a všetci sme sa veľa nasmiali. Cestou na MHD sme sa zastavili na výbornej zmrzline.

Po príchode do CVČ – JUNIOR nasledovalo už vyhodnotenie táborového týždňa. Všetky deti boli za výborné správanie, aktivitu a šikovnosť odmenené diplomom a sladkou odmenou. Okrem trička so svojim námetom si odniesli aj šiltovku s logom CVČ – JUNIOR, ako spomienku na krásne prežitý týždeň v tábore ŠIKULKOVIA.

Deťom prajeme ešte krásne prázdniny.

Už teraz sa tešia na budúci rok vedúce tábora  Ľubka, Janka, Čenka.

Spracovala: Ľuba Danková

SLOVENČINÁRIK  2016/2017

Ukončenie projektu ,,Chceme žiť bez závislostí “

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2016/2017 a zapojilo sa do neho sedem stredoškolských banskobystrických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo ŠI pri SOŠ IT, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo 5 mladých ľudí zo Školského internátu pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.

Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

21. 6. 2017
PhDr. Ľuba Danková

 

 

RADA  ŠTUDENTOV  V  CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sa stretli zástupcovia banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v školskom roku 2016/2017. Atmosféra stretnutia sa niesla v duchu blížiacich sa letných prázdnin. Zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky a informácie o nových výzvach pre mladých, o možnostiach zapojiť sa do rôznych súťaží, kde môžu vyhrať pekné hodnotné ceny, ale aj o tom, ako môžu využiť voľný čas počas letných prázdnin. Ako hosť stretnutia sa predstavila organizácia SAIA.  Ing. Denisa Voskárová prítomným zástupcom stredných škôl predstavila možnosti stredoškolských štúdií v zahraničí vrátane rôznych štipendií. Spoločne hľadali možnosti propagácie študijných pobytov. Všetky informácie a propagačné letáky odovzdajú zástupcovia škôl svojim spolužiakom na príslušných SŠ. Nasledovala diskusia, v rámci ktorej si prítomní zástupcovia škôl vymenili informácie. Na záver sme členom Rady študentov RCM poďakovali za ich účasť na stretnutiach počas tohto školského roka a popriali sme im veľa oddychu a krásne prežité nastávajúce letné prázdniny.  Najbližšie sa stretneme už v novom školskom roku v mesiaci september 2017, kde radi privítame aj nových členov, ktorí prídu študovať na banskobystrické stredné školy.

Naše poďakovanie patrí i pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v školskom roku 2017/2018.

PhDr. Ľuba Danková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

Centrum voľného času – JUNIOR ukončilo štvrtý ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizovalo pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa zapojilo sedem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom  policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z odprednášanej témy a pre svoj internát mohli získať prvých sedem bodov. Druhé kolo projektu bolo zamerané na  tému „Kulty a sekty“, ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyrobiť plagát vo formáte A3, príp. A4 na témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“ a ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 9. mája 2017 na ihrisku Športového gymnázia, Tr. SNP, Banská Bystrica, kde si  súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií. Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – športové výkony v troch disciplínach – kotúľanie obručí, štafetové zábavky a klokanie skoky.

A ako to celé dopadlo?

Okrem nazbieraných vedomostí z oblastí závislostí a príjemne prežitého slnečného popoludnia si družstvá odniesli diplomy a každý člen súťažného družstva obdržal vecné ceny i sladké odmeny. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku so slávnostným  pohostením. V tomto roku túto cenu získalo družstvo ŠI, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.

Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Konečné výsledky projektu

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

Výsledky 1. a 2. kola

*KOVÁČOVA BYSTRICA 2017

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú  súťaž „Kováčova Bystrica“. Dňa 30. marca 2017 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Do tohtoročného XIII. ročníka sa zapojilo 131 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.     Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl, sa do súťaže zapojili žiaci základných a stredných škôl z Ľubietovej, Banskej Štiavnice, Krupiny, Liptovského Mikuláša, Hriňovej, Novej Bane, Starej Ľubovne, Svidníka a Zvolena.
Zaplnenými priestormi Štátnej vedeckej knižnice – LHM sa v tento jarný deň ozývali  nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov.
Na svoje si prišli aj súťažiaci vlastnej literárnej tvorby. Na literárnom workshope odborná porota poskytla nádejným autorom množstvo rád, či už z oblasti poézie alebo prózy. V tomto ročníku dosiahla autorská aj interpretačná súťaž opäť vysokú úroveň.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby sme zaznamenali 69 prác a v oblasti interpretácie si prišlo zasúťažiť 62 mladých ľudí.  Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac si odniesli diplomy a hodnotné ceny.
Porota vyhlásila i laureátov súťaže. Tento titul bol udelený v oblasti interpretácie prózy v I. kategórii Jakubovi Barjakovi, zo ZUŠ Zvolen, ktorý si domov odniesol cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica.
Cenu Centra voľného času – JUNIOR Banská Bystrica, získala Ema Balážiková z Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa, Banská Bystrica, za vlastnú literárnu tvorbu v oblasti prózy.
Na záver celej súťaže, predsedníčka komisie kultúry mestského zastupiteľstva Banská Bystrica Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., v zastúpení primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska odovzdala zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica Richardovi Zliechovskému – absolútnemu laureátovi XIII. ročníka súťaže Kováčova Bystrica za vlastnú literárnu tvorbu v oblasti poézie i prózy. Víťaz je žiakom SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2017, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí nám spríjemnili tento marcový deň. Už teraz sa tešíme na budúci XIV. ročník „Kováčovej Bystrice“, na ktorom sa všetci opäť stretneme a dúfame, že privítame aj nových mladých milovníkov umenia a priaznivcov našej súťaže.

Výsledky – Kováčova Bystrica 2017
Víťazné práce – Kováčova Bystrica 2017

 

* Stretnutie stredoškolákov v CVČ – JUNIOR

Dňa 8. 3. 2017 CVČ – JUNIOR Banská Bystrica privítalo stredoškolákov z banskobystrických škôl po prvý krát v roku 2017. Pravidelné stretnutia Rady študentov slúžia k výmene informácií, oboznámeniu sa s pripravovanými aktivitami a vzájomnou spoluprácou medzi CVČ – JUNIOR, banskobystrickými školami, mládežníckymi organizáciami a mládežníckymi skupinami.  Na Rade študentov boli zástupcom škôl odovzdané materiály a letáčiky o aktivitách CVČ – JUNIOR. Účastníkov stretnutia sme informovali o možnosti zapojenia sa do amatérskej literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“, ktorej XIII. ročník prebehne 30. marca 2017. Členovia Rady študentov informáciu o súťaži budú šíriť aj formou letákov, ktoré obdržali na našom stretnutí. Ďalším bodom programu boli informácie o súťažiach pre SŠ, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy (22.roč. medzinárodnej súťaže „Zelený svet 2017“, 5. ročník súťaže „Múdra príroda“, Tanečná súťaž Showtime – 7. ročník MS, súťaž „Genius logicus a master of sudoku“, Súťaž AMAVET – „Junior internet“). V bode „Naši hostia informujú“, vystúpila Ing. Denisa Voskárová z organizácie SAIA, ktorá prítomných informovala o možnostiach štúdia a štipendií pre žiakov SŠ, hovorila aj o programoch, ktorých sa stredoškoláci môžu zúčastniť v zahraničí. Prítomným odovzdala aj pozvánku na aprílové diskusie o mobilitách. V bode „Informujeme sa navzájom“ zástupcovia škôl predniesli, čo pripravujú pre svojich rovesníkov. Na záver prebehla diskusia medzi prítomnými a následne sme marcovú Radu študentov ukončili.

 

PhDr. Ľuba Danková

* Dňa 20. decembra 2016 sa v Robotníckom dome súťažilo v Zimnom aranžovaní… Viac
[21. 12. 2016]

* Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

V školskom roku 2016/2017 organizuje CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica už tretí ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch.  Celý projekt pozostáva z troch častí:

Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiacoch november – december 2016, boli prednášky na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ, Okružná 19, v Banskej Bystrici. Žiaci siedmich stredoškolských internátov sa z prednášok dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre internát prvých 7 bodov.

Výsledky po prvom kole si môžete pozrieť tu.

Druhú časť projektu bude realizovať CVČ – JUNIOR v mesiacoch marec – apríl 2017 a bude zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, ako pri prvej časti, teda po prednáške 5 – členné súťažné družstvo vypracuje test z danej problematiky pozostávajúci zo 7 otázok, teda pre svoj internát bude možné získať ďalších 7 bodov.

Po absolvovaní 1. a 2. kola žiaci internátu vypracujú plagát (formát A3, príp. A4) s problematikou témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, alebo ,,Kulty a sekty“.

Projekt pokračuje treťou časťou – Zábavno – pohybovými a vedomostnými aktivitami. Plánujeme ho zrealizovať v mesiaci máj 2017. Za jednotlivé internáty bude súťažiť 5 – členné družstvo, ktorého úlohou bude absolvovať stanovištia, na ktorých súťažiaci prejavia svoje zábavno-phybové zdatnosti a svoje vedomosti z problematiky závislostí. V tejto časti bude môcť družstvo získať ďalšie cenné body.

Na tento deň každé súťažné družstvo prinesie svoj plagát, tieto budú vyhodnotené a internát získa ďalšie cenné body. Ak úlohu družstvo nesplní, nezískava žiadny bod.

Po absolvovaní súťaží, bude vyhodnotené poradie jednotlivých družstiev. Víťazné družstvo získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt v Aquaparku Turčianske Teplice v mesiaci jún 2017. V tomto projekte však vyhráva každý, nakoľko okrem toho, že si všetci súťažiaci odnesú malé pozornosti, získajú nové vedomosti z oblasti prevencie závislostí, čo je aj cieľom nášho projektu.

Výsledky jednotlivých súťažných kôl, ako aj celkové hodnotenie projektu bude priebežne uverejňované na webovej stránke www.cvcjunior.sk.