O zariadení

Centrum voľného času – JUNIOR (ďalej CVČ, centrum), so sídlom na Tajovského ulici č. 30 v Banskej Bystrici, je rozpočtová organizácia s celoročnou prevádzkou, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Je zakladajúcim členom Európskej siete centier mládeže v Štrasburgu (ENYC).

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

CVČ zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu, informačnú a poradenskú činnosť pre deti a mládež v našom kraji počas celého roka. Dôraz kladie na spoluprácu mládeže s mestskou a krajskou samosprávou. Vytvára podmienky pre aktívne partnerstvo všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže. Vo svojej činnosti pripravuje a realizuje okresné a krajské kolá predmetových olympiád, odborné sústredenia a exkurzie. Prostredníctvom korešpondenčných seminárov  motivuje študentov k precvičovaniu praktických zručností a získavaniu kladného vzťahu k prírodným vedám.
Vytvára priestor pre realizáciu vlastných projektov, ktoré napomáhajú rozvoju športových aktivít a  olympijskej výchove. Organizovaním školských športových súťaží centrum podporuje športovanie všetkých vekových kategórií detí a mládeže BBSK v rôznych druhoch športu.
Prostredníctvom neformálneho vzdelávania ponúka širokú škálu seminárov, školení, prednášok workshopov a preventívnych programov, ktoré tvoria dôležitú časť činnosti CVČ (www.vasamladez.sk) zameraných napr. na rozvoj osobnosti, ľudské práva, zdravie a zdravý životný štýl, prevenciu sociálno-patologických javov, participáciu, aktívne občianstvo… V tejto oblasti centrum realizuje dlhodobý projekt podpory Žiackych školských rád na stredných školách v BBSK. Realizuje krátkodobé a dlhodobé projekty, na podporu aktívneho využitia voľného času.
CVČ je vysielajúcou organizáciou európskej dobrovoľníckej služby (www.dobrovolnici.eu), vytvára podmienky na mobilitu mládeže, výmenu skúseností a medzinárodnú spoluprácu pričom využíva možnosti realizácie projektov programu Erasmus+ (www.erasmusplus.sk).
CVČ je informačným bodom Eurodesku (www.eurodesk.sk).
Advertisement